English versionEN
Solutionarea conflictelor

Solutionarea conflictelor

În cazul în care consideraţi că nu primiţi unul sau mai multe dintre drepturile garantate de legislaţia muncii:

Solicitați clarificări din partea angajatorului - e posibil să fie prima cale de clarificare și de soluționare a posibilelor conflicte de muncă.

Solicitaţi sprijin sindicatului din întreprindere în legătură cu drepturile la locul de muncă şi cu opţiunile pe care le aveţi pentru a le proteja.

Sesizaţi Inspectoratul Teritorial de Muncă sau Inspecţia Muncii în situații de încălcare a prevederilor legale privind relațiile de muncă (muncă fără forme legale, muncă suplimentară neplătită sau excesivă, nerespectarea sărbătorilor legale şi a repausului săptămânal, obţinerea unui salariu diferit decât cel stipulat în contractul de muncă, includerea în contractul individual de muncă a unor clauze ilegale etc.)

Sesizaţi tribunalul de la domiciliul sau reședința dumneavoastră pentru soluţionarea conflictelor de muncă privind încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale/colective de muncă etc.

Termenele pe care le aveţi la dispoziţie pentru a vă adresa instanţei:

 1. 30 de zile calendaristice de la data comunicării deciziei unilaterale a angajatorului referitoare la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractului individual de muncă
 2. 30 de zile calendaristice de la data comunicării deciziei de sancţionare disciplinară
 3. 3 ani de la data la care s-a petrecut acțiunea, în situaţia în care obiectul conflictului individual de muncă constă în plata unor drepturi salariale neacordate sau a unor despăgubiri către salariat, precum şi în cazul răspunderii patrimoniale a salariaţilor faţă de angajator
 4. pe toată durata existenţei contractului, în cazul în care se solicită constatarea nulităţii unui contract individual sau colectiv de muncă ori a unor clauze ale acestuia
 5. în termen de 6 luni de la data la care a avut loc acțiunea, în cazul neexecutării contractului colectiv de muncă sau a unor clauze ale acestuia.

 

Important! În toate situaţiile, altele decât cele arătate mai sus, termenul este de 3 ani de la data naşterii dreptului. Competent să soluționeze conflictele de muncă este tribunalul de la domiciliul sau reședința/sediul celui care face reclamația.

 

Codul muncii stabileşte şi alte reguli în cazul conflictelor de muncă:

 1. Cauzele privind soluţionarea conflictelor de muncă sunt scutite de taxa judiciară de timbru şi de timbrul judiciar şi se judecă în regim de urgenţă
 2. Termenele de judecată nu pot fi mai mari de 15 zile
 3. Hotărârile pronunţate sunt definitive și nu pot fi contestate
Important! Orice persoană fizică, indiferent de cetăţenie, vârstă, sex, apartenenţă etnică, politică sau religioasă, căreia i-au fost lezate drepturile sau libertăţile cetăţeneşti de către autorităţile administraţiei publice, se poate adresa instituţiei Avocatului Poporului.

 

Activitatea Avocatului Poporului acoperă următoarele domenii de activitate:

 1. drepturile omului, egalitate de şanse între bărbaţi şi femei, culte religioase şi minorităţi naţionale
 2. drepturile copilului, ale familiei, tinerilor, pensionarilor, persoanelor cu dizabilităţi
 3. armată, justiţie, poliţie, penitenciare
 4. proprietate, muncă, protecţie socială, impozite şi taxe