English versionEN
Mai multe despre sindicate

Mai multe despre sindicate

Ce sunt organizaţiile sindicale?

Sindicatele sunt forme de organizare voluntară a angajaţilor, în scopul apărării drepturilor şi promovării intereselor lor profesionale, economice şi sociale în relaţia cu angajatorul. Organizaţiile sindicale sunt organizații neguvernamentale, independente faţă de autorităţile publice, de partidele politice şi de organizaţiile patronale.

Sindicatele legal constituite se pot asocia după criteriul sectoarelor de activitate. Două sau mai multe sindicate din acelaşi sector de activitate se pot asocia în vederea constituirii unei federaţii sindicale. Două sau mai multe federaţii sindicale din sectoare de activitate diferite se pot asocia în vederea constituirii unei confederaţii sindicale. Federaţiile sau confederaţiile sindicale pot constitui din sindicatele componente uniuni sindicale teritoriale. 

Ce atribuţii au organizaţiile sindicale?

În vederea realizării scopului pentru care sunt constituite, organizaţiile sindicale au dreptul să folosească mijloace specifice, cum sunt: negocierile, procedurile de soluţionare a litigiilor prin conciliere, mediere, arbitraj, petiţie, pichet de protest, marş, miting şi demonstraţie sau grevă, în condiţiile prevăzute de lege.

Organizaţiile sindicale apără drepturile membrilor lor, ce decurg din legislaţia muncii, statutele funcţionarilor publici, contractele colective de muncă şi contractele individuale de muncă, precum şi din acordurile privind raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici, în faţa instanţelor judecătoreşti, organelor de jurisdicţie, a altor instituţii sau autorităţi ale statului, prin apărători proprii sau aleşi. În exercitarea acestor atribuții, organizaţiile sindicale au dreptul de a întreprinde orice acţiune prevăzută de lege, inclusiv de a formula acţiune în justiţie în numele membrilor lor, în baza unei împuterniciri scrise din partea acestora.

În scopul apărării drepturilor şi promovării intereselor profesionale, economice şi sociale ale membrilor, organizaţiile sindicale reprezentative au dreptul să primească de la angajatori sau de la organizaţiile acestora informaţiile necesare pentru negocierea contractelor colective de muncă ori, după caz, a acordurilor colective, în condiţiile legii. Hotărârile consiliului de administraţie sau ale altor organe asimilate acestuia privitoare la probleme de interes profesional, economic şi social trebuie comunicate în scris sindicatului, în termen de două zile lucrătoare de la data desfăşurării şedinţei.

Membrilor organelor de conducere alese ale organizaţiilor sindicale li se asigură protecţia legii contra oricăror forme de condiţionare, constrângere sau limitare în exercitarea funcţiilor lor. Sunt interzise modificarea şi/sau desfacerea contractelor individuale de muncă ale membrilor organizaţiilor sindicale pentru motive care privesc apartenenţa la sindicat şi activitatea sindicală.

Ce condiţii trebuie să îndeplinească organizaţiile sindicale pentru a fi reprezentantive?

Reprezentativitatea este atributul organizaţiilor sindicale sau patronale dobândit potrivit prevederilor legii nr. 62/2011, care conferă statutul de partener social abilitat să îşi reprezinte membrii în cadrul dialogului social instituţionalizat.

Conform legii, pentru a fi reprezentative la nivel naţional, de sector de activitate, de grup de unităţi şi de unitate organizaţiile sindicale trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

   A. la nivel naţional:

  • au statut legal de confederaţie sindicală;
  • au independenţă organizatorică şi patrimonială;
  • organizaţiile sindicale componente cumulează un număr de membri de cel puţin 5% din efectivul angajaţilor din economia naţională;
  • au structuri teritoriale în cel puţin jumătate plus unu dintre judeţele României, inclusiv municipiul Bucureşti;

   B. la nivel de sector de activitate sau grup de unităţi:

  • au statut legal de federaţie sindicală;
  • au independenţă organizatorică şi patrimonială;
  • organizaţiile sindicale componente cumulează un număr de membri de cel puţin 7% din efectivul angajaţilor din sectorul de activitate sau grupul de unităţi respectiv;

   C. la nivel de unitate:

  • au statut legal de sindicat;
  • au independenţă organizatorică şi patrimonială;
  • numărul de membri ai sindicatului reprezintă cel puţin jumătate plus unu din numărul angajaţilor unităţii.

Îndeplinirea de către organizaţiile sindicale a condiţiilor de reprezentativitate se constată, la cererea acestora, de către instanţa care le-a acordat personalitate juridică, prin depunerea la instanţă a documentaţiei prevăzute de lege.

 

Sectiuni:

Confederaţii sindicale
Reprezentativitate