English versionEN
Munca in Romania

Munca in Romania

Totalitatea raporturilor de muncă, controlul aplicării reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă şi jurisdicţia muncii sunt acoperite de Codul Muncii din România.

Dispoziţiile din Codul Muncii se aplică inclusiv cetăţenilor străini sau apatrizi care prestează muncă pentru un angajator român pe teritoriul României și sunt încadrați cu contract individual de muncă. 

Drepturile şi obligaţiile privind relaţiile de muncă dintre angajator şi angajat se stabilesc, prin negociere, în cadrul contractelor colective de muncă şi al contractelor individuale de muncă.

Care este vârsta minimă de angajare în România? 16 ani, iar pentru tinerii cu vârsta de 15 ani e nevoie de aprobarea părinților pentru angajare.

 

Principalele drepturi ale angajaților în România

 1. Salarizare pentru munca depusă
 2. Repaus zilnic şi săptămânal
 3. Concediu de odihnă anual
 4. Egalitate de şanse şi de tratament
 5. Demnitate în muncă
 6. Securitate şi sănătate în muncă
 7. Acces la formarea profesională, informare şi consultare
 8. Protecţie în caz de concediere
 9. Negociere colectivă şi individuală
 10. Participarea la acţiuni colective, de a constitui sau de a adera la un sindicat
 11. Alte drepturi prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabil

 

Obligațiile angajaților, prevăzute de Codul Muncii

 1. De a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce le revin conform fişei postului
 2. De a respecta disciplina muncii
 3. De a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul colectiv de muncă, în contractul individual de muncă; de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu
 4. De a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate
 5. De a respecta secretul de serviciu
 6. Alte obligaţii prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile

 

Obligațiile angajatorului

 1. Să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă
 2. Să asigure permanent condiţiile corespunzătoare de muncă
 3. Să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă şi din contractele individuale de muncă
 4. Să comunice periodic salariaţilor situaţia economică şi financiară a unităţii, cu excepţia informaţiilor sensibile sau secrete, care, prin divulgare, sunt de natură să prejudicieze activitatea unităţii - periodicitatea comunicărilor se stabileşte prin negociere în contractul colectiv de muncă aplicabil
 5. Să se consulte cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor în privinţa deciziilor care pot să afecteze substanţial drepturile şi interesele acestora
 6. Să plătească toate contribuţiile şi impozitele aferente contractelor încheiate cu angajaţii
 7. Să plătească salariul la data stabilită prin contractul individual de muncă
 8. Să elibereze, la cerere şi gratuit, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului
 9. Să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal.

 

 

 

 

Sectiuni:

Salariul
Zilierii