English versionEN
Jurisprudenta

Jurisprudenta

Nume Cuvinte cheie
Reprezentativitate la nivel de unitate.Uniune sindicala
reprezentativitate, uniune sindicala
Titlu speță: Reprezentativitate la nivel de unitate. Uniune sindicală
Tip speță: Decizie Civilă
Număr speță: 2487/R/2012
Dată speță: 17/05/2012
Obiect: Recurs
Rezumat / comentarii speță: Prin Încheierea civilă nr. xxxxx/27.01.2012, Tribunalului Cluj, a admis cererea formulată de o uniune de sindicate şi s-a constatat îndeplinirea de către petentă a condiţiilor de reprezentativitate la nivel de unitate. Împotriva acestei încheieri a declarat recurs un sindicat din unitate. În motivarea recursului, sindicatul a arătat că, condițiile pe care trebuie să le îndeplinească o organizație sindicală pentru a fi reprezentativă la nivel de unitate sunt stabilite la art. 51 alin. (1) lit. C din Legea 62/2011 a dialogului social după cum urmează: a) au statut legal de sindicat; b) au independența organizatorică și patrimonială; c) numărul de membri ai sindicatului reprezintă cel puțin jumătate plus unu din numărul angajaților unității. Din interpretarea textului de lege menționat rezultă că o organizație sindicală este reprezentativă la nivel de unitate numai dacă îndeplinește cumulativ condițiile enumerate. Or, una dintre condițiile enumerate este aceea de a avea STATUT LEGAL DE SINDICAT, condiție pe care petenta nu o îndeplinește. În realitate, petenta are statut legal de „uniune sindicală” noțiune distinctă de noțiunea de „sindicat” iar instanța de judecată care a pronunțat încheierea împotriva căreia am declarat recurs confundă cele două noțiuni. Conform art. 1 lit. w) din Legea 62/2011 prin sindicat se înțelege acea formă de organizare voluntară a angajaților, în scopul apărării drepturilor și promovării intereselor lor profesionale, economice și sociale în relația cu angajatorul. Prin urmare, sindicatul reprezintă o formă de organizare voluntară a angajaților, nu o formă de asociere a mai multor sindicate. La art. 41 din Legea 62/2011 sunt prevăzute formele de asociere a sindicatelor legal constituite după cum urmează: Art. 41. - (1) Sindicatele legal constituite se pot asocia după criteriul sectoarelor de activitate. (2) Două sau mai multe sindicate constituite în cadrul aceluiași sector de activitate se pot asocia în vederea constituirii unei federații sindicale. (3) Două sau mai multe federații sindicale din sectoare de activitate diferite se pot asocia în vederea constituirii unei confederații sindicale. (4) Federațiile sau confederațiile sindicale pot constitui din sindicatele componente uniuni sindicale teritoriale. Petenta, în calitate de uniune de sindicate, nu reprezintă „un sindicat” în sensul Legii 62/2011, ci reprezintă o uniune formată din mai multe sindicate. Oricare dintre sindicatele componente ale uniunii ar fi putut solicita instanței de judecată să constate indeplinirea condițiilor de reprezentativitate. În acest caz, condiția de a avea statut legal de sindicat ar fi îndeplinită, nu însă, și condiția numărului de membri. Întrucât niciunul dintre sindicatele componente nu îndeplinesc condiția numărului de membri de cel puțin jumătate plus unu din numărul angajaților unității s-a apelat la un „artificiu” acela de a solicita uniunea, formată din toate sindicatele, constatarea îndeplinirii condițiilor de reprezentativitate. Procedând astfel, petenta a eludat dispozițiile legale care stabilesc condițiile necesare pentru dobândirea reprezentativității, însumând numărul de membri ce aparțin mai multor sindicate pentru a atinge numărul minim de membri necesar unui singur sindicat pentru a dobândi reprezentativitate. A mai arătat sindicatul recurent că, prin Legea 62/2011 au fost înăsprite de legiuitor condițiile de dobândire a reprezentativității la nivel de unitate astfel că, după intrarea în vigoare a acestui act normativ numărul de membri ai sindicatului trebuie să reprezinte cel puțin jumătate plus unu din numărul angajaților unității spre deosebire de reglementarea anterioară când numărul membrilor trebuia să reprezinte cel puțin o treime din numărul salariaților unității. În același timp s-a eliminat posibilitatea dobândirii reprezentativității pe baza criteriului afilierii la o organizație sindicală reprezentativă. Drept urmare, petenta în calitatea de uniune sindicală și-a asumat calitatea de „sindicat” - calitate pe care nu o are, adunând numărul de membri ai mai multor sindicate pentru a deveni reprezentativă la nivelul unității, ceea ce este inadmisibil. Altfel spus, mai multe sindicate adună membri (hai să dăm mână cu mână) pentru a dovedi îndeplinirea condiției legale pe care trebuie să o îndeplinească unul singur. Tribunalul a respins recursul sindicatului arătând că prima instanță a făcut o corectă intepretare și aplicare a normelor de drept substanțial atunci când a apreciat că o uniune sindicală teritorială compusă din sindicate la nivelul aceleeași unități al căror număr de membri însumat depășește numărul total al angajaților unității îndeplinește condițiile de reprezentativitate prevăzute de art. 51 din Legea dialogului social.
Sursă speță: -
Open
Instituție judecătorească: Tribunalul Cluj
Descarcă: Descarcă
Reprezentativitatea organizatiilor sindicale
reprezentativitate organizatii sindicale
Titlu speță: Reprezentativitatea organizaţiilor sindicale, Legea nr. 62/2011- Legea dialogului social, art. 223 şi art. 51 alin.1 lit. c
Tip speță: Decizie civilă
Număr speță: 1569
Dată speță: 23.04.2012
Obiect: Reprezentativitatea organizaţiilor sindicale
Rezumat / comentarii speță: Conform art. 223 din Legea nr. 62/2011 – Legea dialogului social, reprezentativitatea organizaţiilor sindicale constatată până la data intrării în vigoare a menţionatei legi produce efecte după data intrării în vigoare a acesteia numai în condiţiile în care întruneşte criteriile de reprezentativitate prevăzute de menţionata lege.
Sursă speță: http://portal.just.ro/SitePages/cautare.aspx?k=62%2F2011&submit=&start1=11
Open
Instituție judecătorească: Curtea de Apel Ploieşti, Secţia I Civilă
Descarcă: Descarcă
Termenul de 30 de zile in care poate fi aplicata sanctiunea disciplinara
termene, sanctiune disciplinara
Titlu speță: Termenul de 30 de zile în care poate fi aplicată sancțiunea disciplinară
Tip speță: Decizie Civilă
Număr speță: 16
Dată speță: 12/11/2012
Obiect: Recurs în interesul legii
Rezumat / comentarii speță: Instanțele de judecată nu au avut un punct de vedere unitar cu privire la calcularea termenului de 30 de zile în care trebuie aplicată sancțiunea disciplinară potrivit dispozițiilor art. 252 alin. (1) din Codul Muncii, republicat, statuând diferit asupra momentului de la care începe să curgă acest termen. Într-o primă orientare, instanțele au apreciat că data la care angajatorul a luat cunoștiință despre săvârșirea abaterii disciplinare și de la care începe să curgă termenul de 30 de zile prevăzut la art. 252 alin. (1) din Codul Muncii, republicat, este data la care nota/procesul-verbal de sesizare/raportul de informare/referatul de prezentare a situației a fost înregistrat în registrul general al angajatorului și a dobândit dată certă. Într-o a doua interpretare, alte instanțe, în aceleași ipoteze, au respins excepția prescripției dreptului angajatorului de a emite decizii de sancționare, considerând că momentul de la care începe să curgă termenul de 30 de zile prevăzut la art. 252 alin. (1) din Codul Muncii, republicat, este data la care reprezentantul angajatorului, abilitat să aplice sancțiuni disciplinare, a luat la cunoștiință despre săvârșirea abaterii disciplinare din raportul de cercetare disciplinară prealabilă, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data săvârșirii faptei. Înalta Curte de Casație și Justiție, s-a pronunțat asupra acestui aspect prin Decizia nr. 16 în dosarul nr. 15/2012 în cadrul unui recurs în interesul legii promovat în această privință stabilind că termenul de 30 de zile începe să curgă de la data înregistrării raportului final al cercetării disciplinare prealabile la registratura unității.
Sursă speță: -
Open
Instituție judecătorească: Înalta Curte de Casație și Justiție
Descarcă: Descarcă
Validitate acord/contract colectiv de munca
validitate, contract colectiv de munca
Titlu speță: Validitate acord/contract colectiv de muncă
Tip speță: Decizie Civilă
Număr speță: 1669
Dată speță: 25/04/2012
Obiect: Recurs
Rezumat / comentarii speță: Vezi fișier atașat
Sursă speță: Arhiva Confederaţia Naţionala Sindicală Cartel ALFA
Open
Instituție judecătorească: Curtea de Apel Ploiești
Descarcă: Descarcă
Validitatea contractului/acord Colectiv de Munca
contract colectiv de munca, validitate
Titlu speță: Validitatea contractului/acord Colectiv de Muncă
Tip speță: Sentință Civilă
Număr speță: 2500
Dată speță: 09/12/2011
Obiect: Obligația de a face
Rezumat / comentarii speță: Vezi fișier atașat
Sursă speță: Arhiva Confederaţia Naţionala Sindicală Cartel ALFA
Open
Instituție judecătorească: Tribunalul Dâmbovița
Descarcă: Descarcă
Pagina < 1 ... 3 4 5 6