English versionEN
Jurisprudenta

Jurisprudenta

Nume Cuvinte cheie
Concedierea liderului de sindicat pentru motive care nu tin de persoana lui
lideri sindicali, concediere
Titlu speță: Concedierea liderului de sindicat pentru motive care nu țin de persoana lui
Tip speță: Sentință Civilă
Număr speță: XXX
Dată speță: 20/03/2014
Obiect: Contestație decizie de concediere
Rezumat / comentarii speță: Vezi fișier
Sursă speță: Arhiva Confederaţia Naţionala Sindicală Cartel ALFA
Open
Instituție judecătorească: Tribunalul Gorj
Descarcă: Descarcă
Concedierea salariatei imediat dupa revenirea din concediul pentru cresterea copilului
concediere, concediu cresterea copilului
Titlu speță: Concedierea salariatei imediat după revenirea din concediul pentru creșterea copilului
Tip speță: Sentință Civilă
Număr speță: 9548
Dată speță: 09/10/2015
Obiect: Contestație decizie de concediere
Rezumat / comentarii speță: Reclamanta a fost concediată de angajator imediat după revenirea din concediul pentru creșterea copilului. Salariata a contestat decizia de concediere arătând că aceasta este nelegală având în vedere dispozițiile art. 25 din OUG 111/2010 privind concediul și indemnizația pentru creșterea copiilor conform cărora este interzis angajatorului să dispună încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu în cazul: - salariatei/salariatului care se află, după caz, în concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la un an sau de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap; - salariatei/salariatului care se află în plata stimulentului de inserție. Interdicția se extinde, o singură dată, cu până la 6 luni după revenirea definitivă a salariatei/salariatului în unitate. Aceste prevederi nu se aplică în cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare sau a falimentului angajatorului, în condițiile legii. Întrucât angajatorul nu se află în reorganizare judiciară sau faliment, decizia de concediere a salariatei a fost anulată de instanța de judecată.
Sursă speță: Arhiva Confederaţia Naţionala Sindicală Cartel ALFA
Open
Instituție judecătorească: Tribunalul București
Descarcă: Descarcă
Concedierea unui angajat de catre un angajator aflat in stare de insolventa
concediere, angajator, insolventa, competenta
Titlu speță: Concedierea unui angajat de un angajator aflat în stare de insolvență. Competența de soluționare a cauzei
Tip speță: Sentință Civilă
Număr speță: 23/Fcc
Dată speță: 21/05/2015
Obiect: Contestație
Rezumat / comentarii speță: Un angajator cu privire la care s-a deschis procedura de insolvență a fost chemat în judecată de sindicatul din unitate în numele și pentru unul dintre membrii acestuia căruia angajatorul îi încetase prin concediere contractul individual de muncă. Secția din cadrul tribunalului competentă să soluționeze litigiile de muncă a admis excepția de necompetență și a declinat soluționarea cauzei în favoarea judecătorului sindic în competența căruia intră judecarea cererilor ce privesc procedura de insolvență. Judecătorul sindic s-a considerat, la rândul său, necompetent, drept pentru care a constatat conflictul de competență și a înaintat dosarul Curții de Apel pentru soluționarea regulatorului de competență. Curtea de Apel, în soluționarea regulatorului de competență, a stabilit că judecarea contestației împotriva deciziei de concediere emisă de un angajator aflat în procedură de insolvență nu revine judecătorului sindic ci instanței de judecată competentă să soluționeze conflictele de muncă. Pentru a decide astfel, Curtea de Apel a statuat că decizia de concediere emisă de un angajator cu privire la care s-a deschis procedura de insolvență nu este act emis în derularea procedurii de insolvență fapt pentru care nu poate fi cenzurat de judecătorul sindic. Întrucât cauza are ca obiect un conflict ce privește încetarea contractului individual de muncă, sunt aplicabile dispozițiile art. 266 din Codul muncii conform căruia, jurisdicția muncii are ca obiect soluționarea conflictelor de muncă cu privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractelor individuale sau, după caz, colective de muncă, prevăzute de prezentul cod, precum și a cererilor privind raporturile juridice dintre partenerii sociali, stabilite potrivit prezentului cod. Drept urmare, a concluzionat Curtea de Apel, competența funcțională de soluționare aparține completelor specializate în soluționarea conflictelor de muncă și nu judecătorului sindic.
Sursă speță: Arhiva Confederaţia Naţionala Sindicală Cartel ALFA
Open
Instituție judecătorească: Curtea de Apel Brașov
Descarcă: Descarcă
Conditiile de declarare a grevei
grevă; legea nr. 62/2011; codul muncii; dialog social
Titlu speță: Condiţiile de declarare a grevei. Nerespectarea dispoziţiilor art.183, alin.1 si 3 din Legea nr.62/2011. Încetarea grevei ca ilegală.
Tip speță: Decizie Civilă
Număr speță: 1583
Dată speță: 02/08/2011
Obiect: Grevă
Rezumat / comentarii speță: Este ilegală greva declarată în absenţa întrunirii cumulative a celor două condiţii impuse de disp. art.183, alin.1 şi 3 din Legea nr.62/2011, respectiv obligativitatea înaintării notificării de declarare a grevei însoţite de dovada reprezentativităţii sindicatului, dar şi de tabelul conţinând numele membrilor de sindicat care şi-au exprimat acordul scris de a participa la grevă. Legislație: Codul Muncii, art. 250 Legea nr.62/2011, art. 183 alin. 1 şi 3 Carta Sociala Europeana revizuită, ratificată de Romania prin Legea nr.74/1999 Convenţia nr. 87/1984 a O.I.M.
Sursă speță: http://portal.just.ro/SitePages/cautare.aspx?k=62%2F2011&submit=
Open
Instituție judecătorească: Curtea de Apewl Ploiești, Secția I Civilă
Descarcă: Descarcă
Constatare reprezentativitate
apel, constatare a reprezentativitatii, functionari publici
Titlu speță: Apel declarat de angajator împotriva hotărârii judecătoreşti de constatare a reprezentativităţii. Funcționari publici
Tip speță: Decizie Civilă
Număr speță: XXX
Dată speță: 13/06/2013
Obiect: Apel
Rezumat / comentarii speță: Prin sentinţa civilă nr. xxx/13.06.2013, Judecătoria Sectorului 5 a constatat că sindicatul unor funcţionari publici dintr-o instituţie publică îndeplineşte condiţiile de reprezentativitate la nivel de unitate. Personalul instituţiei publice era format din personal contractual si din functionari publici cu statut special. Împotriva acestei sentinţe a declarat apel instituţia publică susţinând că sindicatul nu îndeplineşte condiţia de jumătate plus unu a membrilor de sindicat din numărul total al angajaţilor unităţii. În considerentele apelului, institutia publică a arătat că sindicatul îndeplinește condiția numărului membrilor de sindicat raportat la numărul total al funcționarilor publici cu statut special și nu în raport de numărul total al personalului care este compus atât din personal contractual cât și din funcţionari publici. Sindicatul s-a apărat arătând că membrii sindicatului pot fi numai funcţionarii publici cu statut special nu şi personalul contractual. În aceste condiţii, reprezentativitatea sindicatului nu poate fi raportată la numărul total de personal care include şi personalul cu contract individual de muncă ci numai la numărul total de funcţionari publici cu statut special. Această categorie de personal(funcţionarii publici cu statut special) pot încheia prin sindicatul reprezentativ numai acorduri colective spre deosebire de personalul contractual care, negociază contracte colective de muncă. Acestea fiind spuse nu este întemeiată susţinerea instituţiei publice potrivit căreia reprezentativitatea sindicatului funcţionarilor publici cu statut special se raportează la întreg personalul, acordurile colective privind o categorie distinctă de personal şi anume funcţionarii publici, care nu sunt supuşi contractelor individuale de muncă ci se află în raporturi de serviciu cu autorităţile sau instituţiile publice din care fac parte. Acordurile colective sunt tratate în mod distinct de contractele colective de muncă datorită faptului că acestea diferă de contractele colective de muncă atât din punctul de vedere al părţilor cât şi din punctul de vedere al conţinutului. A accepta punctul de vedere al instituţiei publice ar echivala cu încălcarea dreptului recunoscut de lege organizaţiilor sindicale ale funcţionarilor publici de a negocia acordurile colective. În drept, sindicatul a invocat Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarului public, Hotărârea Guvernului nr. 883/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective, Legea dialogului social nr. 62/2011, Legea care reglementează statutul special al functionarilor publici pe care îi reprezintă, Convenţia OIM nr. 154/1981 privind promovarea negocierii colective. Tribunalul Bucureşti a dat dreptate sindicatului, respingând apelul instituţiei piublice. În motivare, tribunalul a arătat că nu poate primi argumentul instituţiei publice în sensul că raportarea trebuia să se facă la numărul total de angajaţi din cadrul instituţiei publice faţă de împrejurarea că sindicatul reprezintă exclusiv interesele funcţionarilor publici ce îşi desfăşoară activitate exclusiv în instituţie, constatarea reprezentativităţii sale neputând viza şi alte categorii de personal ce activează în cadrul aceleasi unităţi.
Sursă speță: -
Open
Instituție judecătorească: Tribunalul București
Descarcă: Descarcă
Contestarea reprezentativitatii la nivel de unitate de catre un alt sindicat
contestatie, activitate sindicala, reprezentativitate
Titlu speță: Contestarea reprezentativității la nivel de unitate de către un alt sindicat
Tip speță: Sentință Civilă
Număr speță: 8934
Dată speță: 10/09/2014
Obiect: Contestație reprezentativitate
Rezumat / comentarii speță: Conform art. 222 alin. (1) din Legea nr. 62/2011, reprezentativitatea organizațiilor patronale sau sindicale poate fi contestată în instanță de către organizațiile patronale ori sindicale corespondente la nivel național, de sector de activitate, grup de unități sau de unități, în condițiile în care nu mai sunt îndeplinite unul ori mai multe dintre criteriile prevăzute de art. 51 alin. (1) lit. A-C, respectiv de art. 72 alin. (1) lit. A si B, pe baza cărora a fost obținută reprezentativitatea în cauză. În cazul reprezentativității la nivel de unitate, una dintre condițiile pe care trebuie să le îndeplinească sindicatul este aceea ca numărul său de membri să reprezinte cel puțin jumătate plus unu din numărul angajaților unității. După obținerea hotărârii judecătorești de reprezentativitate, numărul de membri ai sindicatului X a scăzut sub această limită. Celălalt sindicat din unitate a solicitat instanței de judecată, în baza art. 222 alin. (1) din Legea nr. 62/2011, să constate că sindicatul X nu mai îndeplinește condițiile de reprezentativitate. Judecătoria Constanța a admis acțiunea și a constatat că sindicatul X nu mai îndeplinește condițiile de reprezentativitate datorită scăderii numărului de membri.
Sursă speță: Arhiva Confederaţia Naţionala Sindicală Cartel ALFA
Open
Instituție judecătorească: Judecătoria Constanța
Descarcă: Descarcă
Contestatie decizie concediere
contestatie, decizie concediere
Titlu speță: Contestație decizie concediere
Tip speță: Sentință Civilă
Număr speță: 1007
Dată speță: 29/05/2013
Obiect: Contestație decizie concediere
Rezumat / comentarii speță: Vezi fișier atașat
Sursă speță: Arhiva Confederaţia Naţionala Sindicală Cartel ALFA
Open
Instituție judecătorească: Tribunalul Dâmbovița
Descarcă: Descarcă
Contsestatie decizie de concediere pentru motive care tin de activitatea sindicala
contestatie, activitate sindicala, concediere, conflicte de munca
Titlu speță: Contsestație decizie de concediere pentru motive care țin de activitatea sindicală
Tip speță: Sentința Civilă; Decizie
Număr speță: 1007 și 2264
Dată speță: 29/05/2013; 18/09/2013
Obiect: Conflicte individuale de muncă
Rezumat / comentarii speță: Sindicatul V, în numele membrului de sindicat IC a solicitat instanței să dispună anularea deciziei de concediere emisă de către angajator. Aparent îmbrăcând forme legale și având drept argumente situația financiară dificilă ce impune desfințarea anumitor posturi, decizia de concediere a fost emisă ca urmare a participării lui IC la un miting sindical în fața Ambasadei Turciei, țară de unde își are originea angajatorul. Starea de fapt a fost dovedită atât cu înscrisuri care demonstrează că decizia de concediere prin desființarea postului nu a urmat procedura stabilită prin CCM, cât și cu martori, care au confirmat că motivul real al emiterii deciziei de concediere a fost participarea lui IC (în calitate de membru de sindicat) la activități organizate de către organizația sindicală.
Sursă speță: Arhiva CNS Cartel Alfa
Open
Instituție judecătorească: Tribunalul Dâmbovița și Curtea de Apel Ploiești
Descarcă: Descarcă
Decizie de imputare. Emitere anterioară actelor pe care se întemeiază
Titlu speță: Decizie de imputare. Emitere anterioară actelor pe care se întemeiază
Tip speță: Curtea de Apel Bucureşti, Decizie civilă
Număr speță: 1179
Dată speță: 2003
Obiect: Dreptul muncii
Rezumat / comentarii speță: -
Sursă speță: http://legeaz.net/spete-dreptul-muncii/decizie-imputare-emitere-anterioara-1179-2003
Open
Instituție judecătorească: Curtea de Apel Bucureşti
Descarcă: Descarcă
Desfacere contract de muncă. Reducere de personal. Condiţii
Titlu speță: Desfacere contract de muncă. Reducere de personal. Condiţii
Tip speță: Decizia civilă
Număr speță: 930
Dată speță: 2003
Obiect: Dreptul muncii
Rezumat / comentarii speță: -
Sursă speță: http://legeaz.net/spete-dreptul-muncii/desfacere-contract-munca-reducere-personal-930-2003
Open
Instituție judecătorească: Curtea de Apel Iasi
Descarcă: Descarcă
Desfacere disciplinară a contractului de muncă. Conţinutul dispoziţiei prin care a fost aplicată sancţiunea
Titlu speță: Desfacere disciplinară a contractului de muncă. Conţinutul dispoziţiei prin care a fost aplicată sancţiunea
Tip speță: Decizie Civila
Număr speță: 1073
Dată speță: 2003
Obiect: Dreptul muncii
Rezumat / comentarii speță: -
Sursă speță: http://legeaz.net/spete-dreptul-muncii/desfacere-disciplinara-contract-munca-1073-2003
Open
Instituție judecătorească: Curtea de Apel Iasi
Descarcă: Descarcă
Desfacerea contractului de muncă din motive neimputabile salariatului. Inadmisibilitate în cazul în care salariatul deţinea la data respectivă calitatea de lider sindical fără obţinerea acordului sindicatului
Titlu speță: Desfacerea contractului de muncă din motive neimputabile salariatului. Inadmisibilitate în cazul în care salariatul deţinea la data respectivă calitatea de lider sindical fără obţinerea acordului sindicatului
Tip speță: Decizie
Număr speță: 2299
Dată speță: 2003
Obiect: Dreptul Muncii
Rezumat / comentarii speță: -
Sursă speță: http://legeaz.net/spete-dreptul-muncii/desfacere-contract-munca-motive-neimputabile-2299-2003
Open
Instituție judecătorească: Curtea de Apel Alba-Iulia
Descarcă: Descarcă
Pagina < 1 2 3 4 5 6 >