English versionEN
Descrierea proiectului

Descrierea proiectului

Abordarea provocărilor generate de noua legislaţie a muncii şi a dialogului social în România (2014 – 2017)

Portalul www.relatii-industriale.ro a fost creat în cadrul proiectului “Abordarea Provocărilor Generate de Noua Legislaţie a Muncii şi a Dialogului Social în România”, fiind una dintre cele mai importante activităţi ale acestei acţiuni.

 

Context

Iniţiativa proiectului a luat naştere în anul 2011, odată cu adoptarea a două acte legislative de importanţă majoră pentru relaţiile de muncă din România: legea dialogului social şi o versiune modificată a Codului Muncii.

Noua legislaţie promitea o piaţă a muncii mai flexibilă, sincronizată cu directivele europene şi menită să atragă investitorii străini, însă preţul a fost unul al fragilizării echilibrului dintre o economie performantă şi protejarea populaţiei, simultan cu degradarea  coeziunii sociale.

Astfel, au fost modificate reglementările privind concedierea, contractele de muncă, timpul de muncă şi de odihnă, relaţiile colective de muncă şi negocierea colectivă, prin impunerea unor noi reguli de reprezentativitate, generând consecinţe negative. 

Deşi considerat un element de bază al modelului social european şi un factor important de progres socio-economic, dialogul social la nivel naţional şi sectorial s-a deteriorat treptat în ultimii ani, în acest context.

 

Solidar Suisse (Elveţia), împreună cu partenerii săi (România): Asociaţia Conect (fosta ADOSAHROM), Confederaţia Naţionala Sindicală Cartel ALFA, C.N.S.L.R.-FRĂŢIA, Federația Sindicatelor din ComerțFederația Sindicatelor din Construcții de Mașini Înfrățirea și SITT - Sindicatul IT din Timișoara vin în sprijinul restabilirii viabilităţii conceptului şi a practicii de dialog social şi a consolidării relaţiilor industriale în România prin demararea proiectului intitulat “Abordarea Provocărilor Generate de Noua Legislaţie a Muncii şi a Dialogului Social în România”. Proiectul vine şi ca o continuare firească a cooperării de peste un deceniu între cei patru parteneri în domenii privind îmbunătăţirea şi modernizarea pieţei forţei de muncă, a activităţii sindicatelor şi a dialogului social.

 

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul  proiectului este de a creşte angajamentul partenerilor sociali şi al Guvernului pentru construirea unui climat stabil, care să permită angajatorilor şi organizaţiilor sindicale să se implice în mod eficient în promovarea muncii decente şi a respectului pentru drepturile fundamentale ale libertăţii de asociere şi negociere colectivă.

 

Cui se adresează iniţiativa?

Proiectul se adresează în principal partenerilor sociali, instituţiilor publice implicate în comisiile tripartite de dialog social, angajaţilor, persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, migranţilor, specialiştilor şi ONG-urilor implicate în problematica pieţei munciii şi a dialogului social.

 

Rezultate 

Proiectul urmăreşte obţinerea a două rezultate importante:

 

Stimularea şi creşterea calităţii dezbaterilor privind relaţiile industriale, dialogul social eficient, munca decentă, drepturile fundamentale ale libertăţii de asociere şi negociere colectivă, atât în rândul partenerilor sociali, cât şi a publicului larg. 
Consolidarea capacităţii de organizare a mişcării sindicale din cele opt regiuni din România, pe baza schimbului de experienţă cu privire la dialogul social cu partenerii sociali elveţieni.

 

Activităţile proiectului

Proiectul a fost structurat pe 9 activităţi interdependente, care vizează obţinerea celor două rezultate. Acestea sunt:

 

1. Platforma www.relatii-industriale.ro – o platformă unică de informaţii privind munca decentă, dialogul social, starea actuală a negocierilor colective şi soluţionarea litigiilor; noutatea constă în faptul că această platformă centralizează toate informaţiile de interes existente şi promovează noţiunea de “relaţii industriale” dincolo de sfera de interes a sindicatelor şi asociaţiilor patronale.

 

2. Cercetarea sociologică şi juridică – face parte din seria de instrumente de advocacy bazate pe dovezi şi îşi propune o evaluare ex-post a noii legislaţii a muncii şi a dialogului social, utilizate din 2011 până în prezent. Până în acest moment, nu există un studiu sau o cercetare ştiinţifică aprofundată, care să analizeze impactul noii legislaţii asupra relaţiilor de muncă şi a relaţiilor industriale din România.

 

3. Catalogul formelor atipice de ocupare – identifică şi detaliază noile forme de angajare practicate în România şi Elveţia. Acest catalog vine în sprijinul promovării muncii decente şi a unor locuri de muncă decente, precum şi a rolului dreptului muncii în abordarea acestor situaţii, pe baza practicii din ambele ţări, şi contribuie la prevenirea oricăror forme de înşelăciune şi rele tratamente pe piaţa muncii.

 

4. Schimbul de experienţă între oficiile de Inspecţia muncii şi partenerii sociali din România şi Elveţia –  permite promovarea unor standarde şi certificări voluntare, care pot completa eforturile depuse de instituţiile publice pentru a îmbunătăţi condiţiile de muncă, sănătatea şi siguranţa la locul de muncă, utilizând diverse modele elveţiene.

 

5. Programul de vizite cu echipe sindicale mixte elveţiano-române în 3 fabrici din Elveţia şi filialele lor în România –  contribuie la dezvoltarea capacităţii de dialog a partenerilor sociali, prin oferirea de informaţii cu privire la procesele de sindicalizare, negociere colectivă şi soluţionare a disputelor în cadrul celor două ţări.

 

6. Help Kit-ul pentru asistenţa lucrătorilor în procesul de înfiinţare a unui sindicat  – contribuie la întărirea capacităţii lucrătorilor de a se organiza şi participa la dialogul social.

 

7. Campania de conştientizare a importanţei dialogului social  – se derulează în ultimul an de proiect şi se axează pe promovarea principiilor şi drepturilor fundamentale la locul de muncă şi ale dialogului social, cu scopul de a creşte gradul de conştientizare cu privire la drepturi şi obligaţii, dialogul constructiv şi negocieri, de a revigora dezbaterile publice cu privire la aceste aspecte şi de a sensibiliza publicul larg cu privire la nevoia de relaţii industriale eficiente, munca decentă şi locuri de muncă decente, având la bază bunele practici elveţiene în acest domeniu.

 

8. White Paper. Document de politică publică privind legislaţia muncii şi a dialogului social – agrearea documentului de politică publică, ca instrument utilizat de către partenerii sociali în eforturile lor de îmbunătăţire a legislaţiei în domeniu, constituie una dintre acţiunile fundamentale pe parcursul celor 3 ani de transformare şi consolidare a relaţiilor industriale.

 

9. Conferinţa finală a proiectului – reflectă stadiul relaţiilor industriale din România la începutul toamnei lui 2017, la capătul a 3 ani de transformări şi schimbări la nivel social şi legislativ-politic în România, şi creşte gradul de conştientizare a părţilor interesate cu privire la noile instrumente pe care partenerii sociali le pot folosi pentru îmbunătăţirea relaţiilor industriale, pornind de la bunele practici elveţiene în acest domeniu.

 

Detalii tehnice 

 

Detalii privind Programul de Cooperare Elveţiano-Român.

1 0.26 MB
2 0.61 MB
3 0.79 MB
4 6.87 MB
5 8.66 MB