English versionEN
Comitetele de întreprindere europene

Comitetele de întreprindere europene

Ce sunt comitelele de întreprindere europene?

 

Directiva 2009/38/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 mai 2009 privind instituirea unui comitet european de întreprindere sau a unei proceduri de informare şi consultare a lucrătorilor în întreprinderile şi grupurile de întreprinderi de dimensiune comunitară vizează garantarea drepturilor lucrătorilor la informare şi la consultare transnaţională. Aceasta prevede instituirea unui comitet european de întreprindere sau a unei proceduri de informare şi de consultare a lucrătorilor în întreprinderile sau în grupurile de întreprinderi de dimensiune europeană.

 

Dreptul de a institui comitete europene de întreprindere (CEI) a fost introdus prin Directiva 94/45/CE pentru întreprinderi sau grupuri de întreprinderi având cel puţin 1 000 de angajaţi din Uniunea Europeană și din celelalte ţări ale Spaţiului Economic European (Islanda, Liechtenstein și Norvegia), cu cel puţin 150 de angajaţi în fiecare dintre cele două state membre. Un număr de aproximativ 970 de comitete europene de întreprindere reprezintă peste 15 milioane de angajaţi, favorizând dialogul social și anticiparea schimbărilor în companiile transnaţionale.

 

Conducerea centrală a întreprinderii sau a grupului este responsabilă de instituirea unui comitet sau a unei proceduri de informare şi de consultare. În absenţa desemnării unui astfel de reprezentant, atunci când conducerea nu este situată într-un stat membru al Spaţiului Economic European (SEE), responsabilitatea revine unităţii sau întreprinderii care angajează cel mai mare număr de lucrători în statele membre. Conducerea centrală iniţiază negocierile pentru instituirea comitetului european de întreprindere sau a procedurii de informare şi de consultare. Aceasta acţionează:

  • din proprie iniţiativă; sau
  • la cererea scrisă a cel puţin 100 de lucrători (sau a reprezentanţilor acestora) din cel puţin două întreprinderi (sau unităţi) situate în cel puţin două state membre diferite.

 

Organizaţiile sindicale și organizaţiile patronale europene competente trebuie informate cu privire la deschiderea negocierilor, pentru a le permite acestora să monitorizeze înfiinţarea de noi comitete europene de întreprindere și să promoveze bunele practici. Sindicatele se numără, de asemenea, printre experţii la care OSN poate apela pentru asistenţă pe durata negocierilor.

 

Chestiunile abordate de către comitetul european de întreprindere sau de procedura de informare şi de consultare sunt aspecte cu caracter transnaţional. Atribuţiile comitetului european de întreprindere sau domeniul de aplicare al procedurilor de informare şi consultare privesc toate unităţile din întreprindere sau toate întreprinderile membre ale grupului de întreprinderi de dimensiune europeană situate în statele membre.

 

Un organism special de negociere este constituit de către reprezentanţii lucrătorilor. Aceştia sunt aleşi sau desemnaţi, în funcţie de numărul de angajaţi din fiecare stat membru în care întreprinderea este prezentă. Organismul special negociază un acord cu conducerea în vederea definirii funcţionării comitetului european de întreprindere şi a modalităţilor de implementare a procedurii de informare şi de consultare a lucrătorilor.

 

Membrii acestui organism beneficiază de aceeaşi protecţie ca reprezentanţii lucrătorilor, în conformitate cu dispoziţiile din legislaţia naţională şi/sau cu practica din ţara în care sunt angajaţi.

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=URISERV:em0019

 

În România, activitatea acestora este reglementată de Legea nr.  217 din 5 iulie 2005, republicată, privind constituirea, organizarea şi funcţionarea comitetului european de întreprindere.