Cadrul legislativ

Care este cadrul legislativ al dialogului civic?

Dialogul civic este reglementat de:

  • Legea nr. 248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social
  • Legea nr. 222/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social, în vigoare de la 01.08.2015.
  • Legea nr. 52/2003 privind transparenţa în administraţia publică, care garantează dreptul cetățenilor și a asociațiilor legal constituite, de a fi consultate, la inițiativa autorităților publice, în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative și stabilește procedurile privind participarea cetățenilor și a asociațiilor legal constituite la procesul de elaborare a actelor normative și la procesul de luare a deciziilor.
  • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, care asigură accesul liber și neîngrădit al persoanei la orice informații de interes public.
  • Hotărârea Guvernului nr. 775/2005 privind proceduri de elaborare a politicilor publice, care stabilește că activitatea de identificare a diverselor variante de politici publice  „se realizează cu consultarea organizațiilor neguvernamentale, partenerilor sociali, asociațiilor profesionale şi a reprezentanților sectorului privat implicați, afectați sau interesați de modul în care este rezolvată problema respective” (art. 8).
  • Hotărârea de Guvern nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, care stipulează că, în elaborarea proiectelor de acte normative, autoritățile publice au obligația să respecte Legea nr. 52/2003 și să supună proiectele de acte normative cu caracter economico-social analizei comisiilor de dialog social.

 

  • Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, art. 50 și 51, care garantează accesul ONG-urilor la informații publice și la consultări cu instituțiile statului, respectiv ale administrației publice.

 

- (Art. 50 - Autorităţile publice sunt obligate să pună la dispoziţia asociaţiilor, fundaţiilor şi federaţiilor informaţiile de interes public, în condiţiile legii.
- Art. 51. (1) În cadrul Camerelor Parlamentului, Preşedinţiei României, Secretariatului General al Guvernului, instituţiei Avocatul Poporului, autorităţilor administrative autonome, ministerelor, al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi autorităţilor administraţiei publice locale funcţionează structuri organizatorice pentru relaţia cu asociaţiile şi fundaţiile.
- (2) Autorităţile publice menţionate la alin. (1) se pot consulta cu reprezentanţii asociaţiilor şi fundaţiilor care îşi desfăşoară activitatea în sfera lor de competenţă, în vederea stabilirii unor programe sau activităţi comune).